657 810 053 / 657 810 055
    info@itfigueres.com
Durant tot el curs escolar i en època d'exàmens finals preparem als estudiants de les carreres d'enginyeria o als estudiants d'una altra carrera en la que es treballin assignatures tècniques per tal que superin les assignatures en les que estan matriculats.
Ajudem a superar les proves d'avaluació continuada (PACs) i proves online (ACMEs) als estudiants de la Universitat de Girona (UdG), UPC, UB, UPF, UNED, UOC...Disposem de material de la major part de les assignatures, exàmens d'anys anteriors, pràctiques...
Preparar i superar l'avaluació continuada podrà significar fins a un 40% de la nota final!

Assignatures d'universitat

1. Tècniques qualitatives i quantitatives. L’estadística

2. Estadística descriptiva univariada

3. Inferència estadística univariada

4. Estadística bivariada

5. Metodologia d'enquestes

6. Anàlisi descriptiva de sèries temporals

  1. Introducció a l'estadística descriptiva. Organització i representació gràfica de les dades. Mesures de posició. Mesures de tendència central. Mesures de dispersió. Transformació de variables: puntuacions típiques i escales derivades.
  2. Estadística descriptiva amb dues variables. Dues variables qualitatives. Una variable qualitativa i una quantitativa. Dues variables quantitatives. Dissenys d'investigacions quantitatives: mostres independents i mostres relacionades.
  3. Fonaments de teoria de la probabilitat. Variables aleatòries. Models de distribució de probabilitat. Distribucions mostrals d'estadístics.
  4. L'anàlisi de dades amb el paquet estadístic SPSS. Construcció d'una matriu de dades. Anàlisi gràfica i descriptiva de les dades.

1. Introducció a l'Estadística Inferencial. Estimació de paràmetres. Estimadors puntuals. Propietats dels estimadors. Estimadors per interval: Intervals de confiança d'una proporció i d'una mitjana.

2. Contrast d'hipòtesis. Introducció al contrast d'hipòtesis. Les hipòtesis estadístiques. Els supòsits. L'estadístic de contrast. La presa de decisió. Errors tipus I i tipus II. Potència d'un contrast. Nivell crític i magnitud de l'efecte. Contrastos unilaterals i bilaterals. Contrast d'hipòtesi sobre una proporció. Constrast d'hipòtesi sobre una mitjana.

3. Relació entre dues variables categòriques. Taules de contingència: distribució conjunta de dues variables categòriques. Models d'independència i de relació entre dues variables categóriques. Prova de khi-quadrat. Prova exacta de Fisher. Prova de McNemar per mostres relacionades.

4. Estudi d'una variable categórica dicotòmica i una variable quantitativa. Contrast de dues mitjanes per grups independents i per mesures repetides. Proves no paramètriques de Mann-Whitney i de Wilcoxon.

5. Estudi d'una variable categòrica politòmica i una variable quantitativa. Anàlisi de la variància per grups independents i per mesures repetides. Contrastos entre grups o entre situacions. Proves no paramètriques de Kruskal-Wallis i de Friedman.

6. Estudi de dues variables quantitatives. Regressió simple. Ajust d'una recta mínim quadràtica. Avaluació de la bondat d'ajustament. Límits de confiança de la recta de regressió. Correlació lineal. Coeficients de correlació de Pearson i d'Spearman.

7. El model lineal general. Anàlisi de la regressió múltiple. Especificació del model de regressió. Estimació dels paràmetres del model. Coeficients associats al model de regressió múltiple. Valoració global del model. Tècniques de selecció del millor model. Verificació dels supòsits del model. Detecció i tractament de la multicolinealitat.

MATRÍCULA OBERTA!

Des de 12 €/h, consulta les nostres tarifes.

ESTEM TANT A FIGUERES COM A GIRONADocumentació:

Calendari escolar 2014/2015
Examen resolt de fonaments de matemàtiques 1 (UdG)
Examen resolt de fonaments de física 1 (UdG)

Links d'interès:

Pàgina web de la Universitat de Girona

C/Moreria, 6 1r B - 17600 Figueres

Telèfon mòbil: 657 81 00 55

Telèfon mòbil: 657 81 00 53

Email: info@itfigueres.com

Subscriu-te al nostre butlletí de notícies.